ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรีจัดการศึกษาเพื่อที่จะผลิตวิศวกรไฟฟ้าให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่ รู้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีมนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

พันธกิจ
xxxxxx


วิสัยทัศน์
xxxxxx



Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9